Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego KremDlaMnie.pl dostępnego pod adresem www.kremdlamnie.pl, którego właścicielem jest: Latech Bernard Latanowicz z siedzibą w Poznaniu (61-624), os. Kosmonautów 4/77, wpisana do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 6972128340, REGON: 362796850.
 2. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego,
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce serwisu KremDlaMnie.pl.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Latech zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

Definicje

 1. Sprzedający – właściciel sklepu internetowego KremDlaMnie.pl wyszczególniony w § 1 ust. 3.,
 2. Kupujący, Klient, Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznały zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych,
 3. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy KremDlaMnie.pl dostępny pod adresem www.kremdlamnie.pl
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem www.kremdlamnie.pl/regulamin.

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów będących w jego ofercie między innymi za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.kremdlamnie.pl.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać poprzez rejestrację konta użytkownika lub też z poziomu profilu Gość.
 3. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Po jej dokonaniu tworzone jest indywidualne konto Użytkownika. Rejestracja polega na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie tegoż regulaminu i podanie danych osobowych zaznaczonych w formularzu jako obowiązkowe do wypełnienia.
 4. W przypadku konsumenta, tj. osoby fizycznej dokonującej w Sklepie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, obowiązkowe do wypełnienia dane obejmują:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania (ulica, numer domu bądź mieszkania, kod pocztowy, nazwę miejscowości),
  3. numer telefonu.
 5. W przypadku pozostałych podmiotów obowiązkowe do wypełnienia dane obejmują:
  1. nazwę firmy,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. adres siedziby (ulica, numer domu bądź mieszkania, kod pocztowy, nazwę miejscowości),
  4. imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. numer telefonu.
 6. Zamówienia w Sklepie Internetowym można także składać bez tworzenia indywidualnego konta Użytkownika, rezygnując tym samym, m.in. z funkcji zapamiętywania danych teleadresowych oraz możliwości śledzenia postępu realizacji zamówienia. Przy wyborze takiej formy składania zamówienia niezbędne jest jednakże podanie danych wyszczególnionych w §3 ust. 6 i 7.
 7. Sklep może w każdej chwili pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podczas rejestracji na www.kremdlamnie.pl poda dane osobowe niezgodne z prawdą lub niedokładne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
  2. za pośrednictwem Sklepu dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego.
  3. dopuścił się innych czynów, które zostaną uznane przez moderatora strony za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez zgody Sklepu.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (SPAM),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową www.kremdlamnie.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie oraz zatwierdzić zamówienie.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Wybór towarów zamawianych przez Klienta dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu niezbędnych danych przez Klienta korzystającego ze Sklepu, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. podanych przy jego składaniu danych teleadresowych,
  3. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
  4. wybranej metody płatności,
  5. wybranego sposobu dostawy.
 6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści nimniejszego Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Internetowym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. W przypadku niedokonania płatności w ciągu 10 dni roboczych od daty dokonania zakupu na właściwy rachunek bankowy sklepu, rezerwacja zostanie anulowana.
 12. Firma Latech zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży towarów w przypadku, gdy Kupujący nabywa ten towar w celu dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dostawa

 1. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Koszt dostawy wynosi 14,99 zł brutto

Ceny towarów i metody płatności

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty zamówienia:
  1. przelewem na numer konta bankowego:
   25 1240 6524 1111 0010 6544 2204
   Latech Bernard Latanowicz
   os. Kosmonautów 4/77
   61-624 Poznań
  2. gotówką przy odbiorze osobistym.

Reklamacja i prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 1. Klientowi przysługuje prawo reklamacji zarówno w kwestii wykonania umowy sprzedaży, usługi rezerwacji towarów, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego za wady fizyczne Towaru, przez co należy rozumieć niezgodność rzeczy sprzedanej z umową oraz za wady prawne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 556 i następne).
 3. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub listonosza sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem www.kremdlamnie.pl telefonicznie lub drogą mailową. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera jest niezbędnym warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Sporządzenie protokołu nie jest jednak kwalifikatorem decydującym o bądź negatywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sklep Internetowy.
 5. Firma Latech jest zarówno sprzedawcą, jak i producentem towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.kremdlamnie.pl. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres przydatności podany na opakowaniu. Wszelkie prośby i roszczenia należy zgłaszać bezpośrednio firmie Latech za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.kremdlamnie.pl/kontakt bądź telefonicznie pod jednym z numerów podanych na stronie www.kremdlamnie.pl.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, choć nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać przedłożone Sklepowi na czytelnym formularzu zawierającym:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia,
  3. opis niezgodności towaru z umową,
  4. datę zakupu.
 7. Informacje zawarte w ust. 3 pozwolą przyspieszyć proces reklamacyjny. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@kremdlamnie.pl lub telefonicznie pod numerami telefonu: +48 661 106 015 lub +48 605 077 959. Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonano połączenie. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep Internetowy www.kremdlamnie.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania platformy, w takim zakresie, jaki wynika to z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić www.kremdlamnie.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.kremdlamnie.pl/kontakt.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep KremDlaMnie.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) art. 27 konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od dnia:
  1. otrzymania zakupionego Towaru – w przypadku umów sprzedaży,
  2. rejestracji w sklepie – w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa odstąpienia od umowy stosowne oświadczenie w tym zakresie należy dostarczyć na adres: Latech Bernard Latanowicz, ul Sosnowa 22, 62-006 Bogucin.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach, który stanowi także Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą, a konsument zobowiązany jest do zwrotu dostarczonego mu towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 6. Koszt zwrotu towaru ponosi konsument.
 7. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sprzedajacy nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego związanych z tym dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  5. zawartej w drodze aukcji publicznej.

Polityka cookies

 1. Strona korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies to pliki tekstowe o niewielkim rozmiarze zapisywane na dysku w celu utrzymywania sesji
 3. Użytkownika, przez co nie musi on na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika oraz hasła, a także umożliwiające tworzenie statystyk oglądalności, wyświetlanie reklam o sprecyzowanej pod Użytkownika treści oraz generowanie internetowych ankiet konsumenckich wraz z zapobieganiem możliwości powtórnego w nich zagłosowania.
 4. Pliki cookies nie są przeznaczone do gromadzenia danych osobowych Użytkownika, nie ingerują w konfigurację jego komputera, jak również w integralność systemu, a także nie służą do instalowania na jego dysku twardym jakichkolwiek programów komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem wirusów, trojanów czy innych szkodliwych aplikacji.
 5. Pliki cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą zostać usunięte przez Użytkownika w dowolnym momencie.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego, za wyjątkiem sporów, w których jedną ze stron jest konsument, w takim wypadku spory te będzie rozpatrywał sąd określony według zasad ogólnych prawa procesowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT, faktur elektronicznych przesyłanych w postaci pliku PDF na adres mailowy Klienta lub rachunków z tytułu dokonanego zakupu bez podpisu odbiorcy.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 5. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie w Serwisie informacji o zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 2 tygodni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2015 r. Postanowienia Regulaminu mają zastosowania do umów zawartych po dniu jego wejścia w życie.